Foreningscentret Pedersholm

Vedtægter

For det selvstyrende, kommunale foreningscenter Pedersholm af 12. marts 1997

§ 1 - Definition og hjemsted

Foreningcenteret PEDERSHOLM er et kommunalt, selvstyrende foreningscenter med hjemsted i Frederikssund Kommune.

Foreningscenteret har til huse, Roskildevej 161.

§ 2 - Formål

Foreningscenteret har til formål:

 • at danne ramme for de tilknyttede foreninger og klubbers aktiviteter.
 • at stå til rådighed for foreninger, klubber og sekundære brugere for afvikling af aktiviteter under hensyntagen til de tilknyttede foreninger og klubbers aktiviteter.

§ 3 - Ledelse og drift

Foreningscentret drives af Frederikssund kommune i samarbejde med et brugerråd på 7 personer.

Brugerrådets opgave er:

 • at tilse, at foreningscentret drives efter sit formål.
 • at fungere som bindeled mellem brugerne og pedel, Frederikssund kommune samt Kultur- og fritidsudvalget.
 • at indhente samt fremkomme med forslag til indkøb af inventar.
 • at indhente og fremkomme med forslag vedrørende vedligeholdelse af centeret.
 • at anvise plads til klubber og foreninger, der ønsker lokale på Pedersholm.

7 medlemmer vælges blandt de tilknyttede foreninger, klubber og sekundære brugere, heraf højst 1 medlem fra de sekundære brugere. hver forening kan højst få valgt ét rådsmedlem.

Børne- og kulturforvaltningen er repræsenteret i brugerrådet med observatørstatus.

Brugerrådet vælger selv sin formand og sekretær.

Endvidere vælges 2 suppleanter i prioriteret rækkefølge. Suppleanterne har møderet, men ikke stemmeret, ved brugerrådets møder.

Den daglige drift og administration af Pedersholm varetager brugerrådet. Til hjælp har brugerrådet en pedel, ansat af Frederikssunds kommune

Brugerrådet udarbejder - med inddragelse af Frederikssund kommune - stillingsbeskrivelse for pedellen og

et sæt retningslinier for brugen af foreningscenteret

Ansvaret overfor brugerrådet og Frederikssund kommune i forbindelse med arrangementer påhviler den arrangerende klub eller forening

Brugerrådet afholder møde 1 gang i kvartalet, eller når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 medlemmer af brugerrådet kræver det.

Dagsorden udsendes, så brugerrådet medlemmer har den i hænde mindst 5 dage inden mødet.

Brugerrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 4 - Økonomi og regnskab

Foreningscenterets drift gennemføres ved tildeling af en årlig fast bevilling fastsat af Byrådet på baggrund af indstilling fra brugerrådet.

Brugerrådet fremsætter - på baggrund af den faste bevilling - forslag til Kultur og fritidsudvalget, for så vidt angår midler til inventar og vedligehold.

Brugerrådet disponerer inden for den af Byrådet fastsatte bevilling under ansvar over for Byrådet.

 • Ved indkøb eller arbejde, der andrager over 10.000 kr., skal Børne- og kulturforvaltningen i hvert enkelt

tilfælde forlægges sagen til godkendelse.

§ 5 - Brugermøde og valg af brugerrådet

Brugerrådet indkalder samtlige brugere til et årligt møde, som afholdes inden udgangen af januar kvartal.

Dagsorden udsendes, så den er klubber og foreninger i hænde senest 4 uger inden mødet.

Dagsorden for brugermødet er minimum:

 1. Valg af dirigent.
 2. Brugerrådets arbejde i det forløbne år. Herunder redegørelse for anvendelse af den faste bevilling til centeret.
 3. Forslag til indkøb af inventar m.v. samt forslag til renovering og vedligeholdelse af foreningscenteret.
 4. Valg af medlemmer til brugerrådet
  1. Valg til brugerrådet er gældende for 2 år
  2. 4 medlemmer vælges i lige år og 3 medlememer vælges i ulige år
 5. Eventuelt.

Hver forening har en stemme.

§ 6 - Opløsning

Hvis brugerrådet ikke arbejder inden for ovennævnte formål og bestemmelser eller disponerer ud over den fastlagte økonomiske ramme, kan Frederikssund Byråd med omgående virkning ophæve vedtægterne for

det selvstyrende, kommunale foreningscenter Pedersholm og fratage brugerrådet kompetence i enhver henseende.

Således vedtaget på det årlige brugermøde, den 22. februar 1996.

Således vedtaget på det årlige brugermøde, den 12. marts 1997.

Addressen er rettet Januar 2011 fra "Roskildevej 163" til "Roskildevej 161"