Foreningscentret Pedersholm

 Vedtægter

For det selvstyrende, kommunale foreningscenter Pedersholm.

 • 1 - Definition og hjemsted

Foreningscentret Pedersholm er et kommunalt, selvstyrende foreningscenter med hjemsted i Frederikssund Kommune.

Foreningscenteret har til huse på Roskildevej 161, 3600 Frederikssund.

 • 2 - Formål

Foreningscenteret har til formål:

at danne ramme for de tilknyttede foreningers aktiviteter.

Tilknyttede foreninger: Foreninger med årligt faste tider og foreninger som benytter Pedersholm til enkeltarrangementer.

 • 3 - Ledelse og drift

Foreningscentret drives af Frederikssund Kommune i samarbejde med et brugerråd.

Brugerrådet består af op til 7 medlemmer, der vælges blandt de tilknyttede foreninger. Hver forening kan højst få valgt ét rådsmedlem.

Medlemmer i Brugerrådet er ulønnet og er ikke ansat af kommunen.

Valg til rådsmedlemmer er gældende for 2 år.

 4 medlemmer vælges i lige år og 3 medlemmer vælges i ulige år.

 2 suppleanter vælges i prioriteret rækkefølge for 1 år.

Brugerrådets opgave er:

at tilse, at foreningscentret drives efter sit formål

at fungere som bindeled mellem brugerne og kommunen vedrørende brug og drift af foreningscentret. 

at indhente samt fremkomme med forslag til indkøb af inventar

at fremkomme med forslag vedrørende vedligeholdelse af foreningscentret.

at udarbejde husorden for foreningscentret.  

Brugerrådet konstituerer sig med en formand, sekretær og næstformand, hvis det skønnes nødvendigt. Ligeledes konstitueres en kasserer.

Brugerrådet kan træffe beslutning om at tegne bestyrelsesansvarsforsikring.

 

Suppleanterne har møderet, men ikke stemmeret, ved brugerrådets møder.

Frederikssund Kommune inviteres til Brugerrådets møder.

Brugerrådet afholder møde 1 gang i kvartalet, eller når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 medlemmer af brugerrådet kræver det.

Dagsorden udsendes, så Brugerrådet medlemmer har den i hænde mindst 5 dage inden mødet.

Brugerrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 • 4 – Drift og vedligehold

Den daglige drift og administration af Pedersholm varetages af Frederikssund Kommune.

Brugerrådet samarbejder med Frederikssund Kommune samt med interne og eksterne leverandører.

Frederikssund Kommune forestår større anlægs- og vedligeholdelsesarbejde.

Frederikssund Kommune og Brugerrådet udarbejder driftsaftale.

 • 5 - Økonomi og regnskab

Foreningscenterets drift gennemføres ved tildeling af en årlig fast bevilling fastsat af Byrådet. 

Brugerrådet fremsætter, på baggrund af den faste bevilling, forslag til Frederikssund Kommune, for så vidt angår midler til inventar og vedligehold.

Brugerrådet disponerer inden for den af Byrådet fastsatte bevilling under ansvar over for Byrådet.

Ved indkøb eller arbejde, der andrager over 10.000 kr. ex. moms, skal Frederikssund Kommune forlægges sagen til godkendelse.

Brugerrådet modtager løbende økonomiske oversigter fra kommunen. Samt udarbejder rapport over forbruget af den årlige bevilling til Pedersholm.

 • 6 - Stormøde og valg af brugerrådet

Brugerrådet indkalder foreninger med faste tider til et årligt stormøde, som afholdes inden udgangen af første kvartal.

Hver forening har én stemme uanset antal af fremmødet fra den enkelte forening.

Dagsorden udsendes med mail senest 4 uger inden mødet til alle foreninger med faste tider. Baseret på kommunes registrering af foreninger der bruger foreningscentret.  

Frederikssund Kommune inviteres til at deltage i stormødet.

Dagsorden for Stormødet er som minimum:

Valg af dirigent

Brugerrådets arbejde i det forløbne år

Redegørelse for anvendelse af den faste bevilling til centeret

Forslag til indkøb af inventar m.v. samt forslag til renovering og vedligeholdelse af foreningscenteret

Valg af medlemmer og suppleanter til brugerrådet

Eventuelt.

 • 7 – Anvisning af lokaler til foreninger og klubber

For at en forening, kan få adgang til foreningscentret skal den være godkendt af kommunen og oprettet i kommunens bookingplatform.

Brugerrådet anviser lokale(r) baseret på brugernes anvendelse og behov.

Ved sæsonfordelingen ansøger foreninger via Frederikssund Kommunens fælles bookingplatform om brug af lokaler til den kommende sæson, den 01. august - den 30. juni

På baggrund af ansøgningerne fremsender Frederikssund Kommune et udkast til lokalefordelingen for den kommende sæson.

Hvis der er flere foreninger, som søger om de samme dage/tider for den kommende sæson, så indkalder Brugerrådet til dialogmøde med foreningerne, for at opnå enighed om lokalefordelingen.

Brugerrådet inviteres til kommunens dialogmøder, med foreninger, aftenskoler og Frederikssund Idrætsråd.

Folkeoplysningsudvalget er kommunens myndighed om lokalefordelingen.

 • 8. Ekstraordinært stormøde

Ekstraordinært stormøde afholdes, når et flertal for Brugerrådet eller når mindst 1/3 af foreninger skriftligt fremsætter begæring herom til brugerrådet eller Frederikssund Kommune med angivelse af dagsorden. 

Indkaldelse til ekstraordinært stormøde skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som det ordinære stormøde. 

Indkaldelsen udsendes med mail til alle foreninger med faste tider.

 • 9 - Opløsning

Hvis brugerrådet ikke arbejder inden for ovennævnte formål og bestemmelser eller disponerer ud over den fastlagte økonomiske ramme, kan Frederikssund Byråd med omgående virkning ophæve vedtægterne for det selvstyrende, kommunale foreningscenter Pedersholm og fratage brugerrådet kompetence i enhver henseende.

 • 10 Forsikring

Forsikring af frivillige:

 Frederikssund Kommune er selvforsikret, og forsikringen dækker kun medarbejdere, der er ansat i kommunen. Borgere, der udfører en frivillig indsats, opfordres derfor til selv at tegne en heltidsulykkesforsikring og ansvarsforsikring for at være dækket i tilfælde af skader på sig selv eller skader, de forvolder på andre

Løsøre som foreningerne opbevarer på Pedersholm, henstår for foreningens eget ansvar.

Således vedtaget på det årlige brugermøde, den 19.marts 2024 

Vedtægter

For det selvstyrende, kommunale foreningscenter Pedersholm af 12. marts 1997

§ 1 - Definition og hjemsted

Foreningcenteret PEDERSHOLM er et kommunalt, selvstyrende foreningscenter med hjemsted i Frederikssund Kommune.

Foreningscenteret har til huse, Roskildevej 161.

§ 2 - Formål

Foreningscenteret har til formål:

 • at danne ramme for de tilknyttede foreninger og klubbers aktiviteter.
 • at stå til rådighed for foreninger, klubber og sekundære brugere for afvikling af aktiviteter under hensyntagen til de tilknyttede foreninger og klubbers aktiviteter.

§ 3 - Ledelse og drift

Foreningscentret drives af Frederikssund kommune i samarbejde med et brugerråd på 7 personer.

Brugerrådets opgave er:

 • at tilse, at foreningscentret drives efter sit formål.
 • at fungere som bindeled mellem brugerne og pedel, Frederikssund kommune samt Kultur- og fritidsudvalget.
 • at indhente samt fremkomme med forslag til indkøb af inventar.
 • at indhente og fremkomme med forslag vedrørende vedligeholdelse af centeret.
 • at anvise plads til klubber og foreninger, der ønsker lokale på Pedersholm.

7 medlemmer vælges blandt de tilknyttede foreninger, klubber og sekundære brugere, heraf højst 1 medlem fra de sekundære brugere. hver forening kan højst få valgt ét rådsmedlem.

Børne- og kulturforvaltningen er repræsenteret i brugerrådet med observatørstatus.

Brugerrådet vælger selv sin formand og sekretær.

Endvidere vælges 2 suppleanter i prioriteret rækkefølge. Suppleanterne har møderet, men ikke stemmeret, ved brugerrådets møder.

Den daglige drift og administration af Pedersholm varetager brugerrådet. Til hjælp har brugerrådet en pedel, ansat af Frederikssunds kommune

Brugerrådet udarbejder - med inddragelse af Frederikssund kommune - stillingsbeskrivelse for pedellen og

et sæt retningslinier for brugen af foreningscenteret

Ansvaret overfor brugerrådet og Frederikssund kommune i forbindelse med arrangementer påhviler den arrangerende klub eller forening

Brugerrådet afholder møde 1 gang i kvartalet, eller når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 medlemmer af brugerrådet kræver det.

Dagsorden udsendes, så brugerrådet medlemmer har den i hænde mindst 5 dage inden mødet.

Brugerrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 4 - Økonomi og regnskab

Foreningscenterets drift gennemføres ved tildeling af en årlig fast bevilling fastsat af Byrådet på baggrund af indstilling fra brugerrådet.

Brugerrådet fremsætter - på baggrund af den faste bevilling - forslag til Kultur og fritidsudvalget, for så vidt angår midler til inventar og vedligehold.

Brugerrådet disponerer inden for den af Byrådet fastsatte bevilling under ansvar over for Byrådet.

 • Ved indkøb eller arbejde, der andrager over 10.000 kr., skal Børne- og kulturforvaltningen i hvert enkelt

tilfælde forlægges sagen til godkendelse.

§ 5 - Brugermøde og valg af brugerrådet

Brugerrådet indkalder samtlige brugere til et årligt møde, som afholdes inden udgangen af januar kvartal.

Dagsorden udsendes, så den er klubber og foreninger i hænde senest 4 uger inden mødet.

Dagsorden for brugermødet er minimum:

 1. Valg af dirigent.
 2. Brugerrådets arbejde i det forløbne år. Herunder redegørelse for anvendelse af den faste bevilling til centeret.
 3. Forslag til indkøb af inventar m.v. samt forslag til renovering og vedligeholdelse af foreningscenteret.
 4. Valg af medlemmer til brugerrådet
  1. Valg til brugerrådet er gældende for 2 år
  2. 4 medlemmer vælges i lige år og 3 medlememer vælges i ulige år
 5. Eventuelt.

Hver forening har en stemme.

§ 6 - Opløsning

Hvis brugerrådet ikke arbejder inden for ovennævnte formål og bestemmelser eller disponerer ud over den fastlagte økonomiske ramme, kan Frederikssund Byråd med omgående virkning ophæve vedtægterne for

det selvstyrende, kommunale foreningscenter Pedersholm og fratage brugerrådet kompetence i enhver henseende.

Således vedtaget på det årlige brugermøde, den 22. februar 1996.

Således vedtaget på det årlige brugermøde, den 12. marts 1997.

Addressen er rettet Januar 2011 fra "Roskildevej 163" til "Roskildevej 161"