Foreningscentret Pedersholm

Referat for møde Mandag 24.01.2023 på centret kl. 19.00 i lokale 1.31

Deltagere: Joakim Soya (JS), Bjarne Mandrup (BM)

Jens Christensen (JC), Vivi Helver (VH), Flemming Bjaler (FB), Birger Tykskov (BT)

Afbud: Kaj Clausen (KC)

Referent Bjarne Mandrup. Referat er udsendt 25 Januar 2023

1. Mødeleder.

Joakim Soya

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat godkendt.

4. Opfølgning ”Todo listen”

Jens Christensen gennemgik To-Do listen

Jens Christensen sender opdateret To-Do liste til brugerrådets medlemmer.

5. Økonomi.

Jens Christensen gennemgik økonomien.

5a. Ændring af vedtægter, etablering af driftsaftale og husorden.

Vores nuværende oplæg, med enkelte rettelser fra nærværende møde, sendes til Malene fra kommunen til godkendelse.

6. Formand

Joakim Soya havde ingen kommentarer.

7. Indkommen post

Meddelelse fra Malene om at hun går på barsel fra den 28/2-2023 og barselsvikar ventes at være på plads fra ¼-2023.

8. Lokalefordeling

Brugerrådets oplæg til ændringer af måden at booke på fremsendes til kommunen for godkendelse.

9. Afholdte møder

Flemming Bjaler har afholdt møde med rengøringen.

Gulvvask i salen mandag og onsdag, dagene kan ændres til andre dage ligesom vi kan udvide med en ekstra dag ved behov.

10. Nøgler

Jens Christensen - Nyt nøglesystem, brikbaseret,  planlægges iværksat på alle yderdøre.

11. Udeståender med pedel

Bjarne Mandrup skriver til Servicekorps Syd om et par nye punkter.

12. Rengøring

Se punkt 9.

13. Sal og tilhørende køkken

Joakim Soya samler modtagne mails vedr. ønsker om indkøb til køkkenet ved salen, og sender disse til Kai Clausen, og derefter tager Kai Clausen action på dette.

14. Bygning/Brandmateriel

Flugtvejen fra salen og ud derfra ryddes så der bliver fri passage denne vej.

15.Igangværende projekter

ingen kommentarer.

16. Hjemmeside og internet

Flemming Bjaler tilbyder at vedligeholde hjemmesiden.

Internettet opdateres med 2 stk. nye kabler til rummet hvor Radioklubben holder til ligesom der udvides med 1 stk. ny acces punkt og de nuværende acces punkter udskiftes til nye for bedre WIFI forbindelse. Aktion Joakim Soya og Bjarne Mandrup

17. Diverse

Bjarne Mandrup udformer oplæg til indkaldelse til Stormøde den 27/3-2023 i lokale 1.31

18. Bordet rundt

Intet at bemærke.

19. Næste møde

Efter stormødet den 3/4-2023 kl. 19 i lokale 1.31